മക്ക അറഫാ മൈതാനിയില്‍ ഹാജിമാര്‍ താമസിക്കുന്ന ടെന്‍റുകളുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആകാശ ദൃശ്യം

by Entertainment | 21-08-2017 | 466 views

മക്ക അറഫാ മൈതാനിയില്‍  ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ ഹാജിമാര്‍ താമസിക്കുന്ന ടെന്‍റുകളുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ആകാശ ദൃശ്യം

Lets socialize : Share via Whatsapp